ថ្ម- หิน ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ម- หิน ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ម- หิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្ម
อ่านว่า : ทมอ
แปลว่า : หิน
ภาษาอังกฤษ : Stone, rock

ตัวอย่าง : ថ្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សំណង់ផ្សេងៗជាទីបំផុត។
อ่านว่า : ทมอ เมียน ซาระ ซ็อมคัญ ซ็อม รับ ซ็อม น็อง พเซงๆ เจีย ตี บ็อม ผด
แปลว่า : หินสำคัญสำหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆที่สุดเลย21