ទង់ជាតិ-ธงชาติ ภาษาเขมรวันละคำ

ទង់ជាតិ-ธงชาติ

ទង់ជាតិ-ธงชาติ

ภาษาเขมร : ទង់ជាតិ
อ่านว่า : ต็ง เจียด
แปลว่า : ธงชาติ
ภาษาอังกฤษ : National Flag

ตัวอย่าง : ទង់ជាតិខ្មែរជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមួល។
อ่านว่า : ต็ง เจียด คแมย์ เจีย ด็อม ณาง โอว์ย เจียด คแมย์ เตียง มูว์ล
แปลว่า : ธงชาติเขมรเป็นสัญลักษณ์ของชาติเขมรทั้งทั้งหลาย