ទន្សាយ-กระต่าย ภาษาเขมรวันละคำ

ទន្សាយ-กระต่าย

ទន្សាយ-กระต่าย

ภาษาเขมร : ទន្សាយ
อ่านว่า : โต่น ซาย
แปลว่า : กระต่าย
ภาษาอังกฤษ : Rabit

ตัวอย่าง : ទន្សាយងងុយដេកហើយ។
อ่านว่า : โต่น ซาย โง งุย เดก เฮิว์ย
แปลว่า : กระต่ายง่วงนอนแล้ว