ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ

ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ

ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទារក
อ่านว่า : เตีย โระก์
แปลว่า : ทารก
ภาษาอังกฤษ : Baby

ตัวอย่าง : ទារកត្រីឡូម៉ាមិនដូចជាទារកត្រីដ៏ទៃសោះ។
อ่านว่า : เตีย โระ ตแร็ย โลมา เมิน โดว์จ เจีย โระ ตแร็ย ดอ แต็ย เซาะฮ์
แปลว่า : ทารกปลาโลมาไม่เหมือทารกปลาชนิดอื่นเลยเนาะ