ទាហាន-ทหาร ภาษาเขมรวันละคำ

ទាហាន-ทหาร

ទាហាន-ทหาร

ภาษาเขมร : ទាហាន
อ่านว่า : เตีย เฮียน
แปลว่า : ทหาร
ภาษาอังกฤษ : Soldier

ตัวอย่าง : ដល់តែមើលរូបនេះហើយ មានអារម្មណ៍ថាចង់បានប្រពន្ធទាហានដែរតើ។
อ่านว่า : ด็อว์ล แตย์ เมิว์ล รูป นิ่ฮ์ เฮิว์ย   เมียน อา ร็อม จ็อง บาน ปรอ ปน เตีย เฮียน แดย์ เติว์
แปลว่า : พอแต่เห็นรูปนี้แล้ว รู้สึกว่าอยากได้เมียเป็นทหารเหมือนกันน่ะ