ទា-เป็ด ภาษาเขมรวันละคำ

ទា-เป็ด

ទា-เป็ด

ภาษาเขมร : ទា
อ่านว่า : เตีย
แปลว่า : เป็ด
ภาษาอังกฤษ : Duck

ตัวอย่าง : កូនទាលេងជាមួយក្មេងប្រុសម្នាក់។
อ่านว่า : เตีย เลง เจียมวย กเมง ปโระห์ มเนียะ
แปลว่า : เป็ดเล่นกับเด็กชายคนหนึ่ง