ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก ภาษาเขมรวันละคำ

ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก

ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់-วันแห่งความรัก

ภาษาเขมร : ទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់
อ่านว่า : ติ เวีย เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ
แปลว่า : วันแห่งความรัก
ภาษาอังกฤษ : Valentine

ตัวอย่าง : ថ្ងៃទី 14 កុម្ភៈជាទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់ មិនមែនថ្ងៃបុណ្យសង្សារទេ។
อ่านว่า : ทไง ตี ด็อบ บวน กม เพียะก์ เจีย ติ เวีย เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ เมิน แมน ทไง โบ็น ซ็อง ซา เต
แปลว่า : วันที่ 14 กุมภาเป็นวันแห่งความรัก ไม่ใช่วันแฟน