ទិស-ทิศ ภาษาเขมรวันละคำ

ទិស-ทิศ

ទិស-ทิศ

ภาษาเขมร : ទិស
อ่านว่า : ตึส์
แปลว่า : ทิศ
ภาษาอังกฤษ : Direction

ตัวอย่าง : តើអ្នកស្គាល់ឈ្មោះទិសទាំងប្រាំបីដែរឬទេ?
อ่านว่า : เติว์ เนียะ สก็วล ชโมะฮ์ ตึส์ เตียง ปรำ แบ็ย แดย์ หรือ เต๊?
แปลว่า :  คุณรู้จักทิศทั้งแปดไหม