ទីក្រុង-เมืองกรุง ภาษาเขมรวันละคำ

ទីក្រុង-เมืองกรุง

ទីក្រុង-เมืองกรุง

ภาษาเขมร : ទីក្រុង
อ่านว่า : ตี กรง
แปลว่า : เมืองกรุง
ภาษาอังกฤษ : City

ตัวอย่าง : នេះគឺរូបភាពទីក្រុងភ្នំពេញមើលពីលើអាកាស។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ กือ รูป เพียบ ตี กรง พนม เป็ย์ญ เมิว์ล ปี เลอ อา กะฮ์
แปลว่า : นี่คือภาพเมืองพนมเปญมองจากมุมบน