ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកក្រូច
อ่านว่า : ตึก กโร็ย์จ
แปลว่า : น้ำส้ม
ภาษาอังกฤษ : Orange juice

ตัวอย่าง : ម៉ោះបងប្អូន! មកញ៉ាំទឹកក្រូចត្រជាក់ៗ ម្នាក់មួយកែវសិនល្អទេ?
อ่านว่า : ม๊อฮ์ บอง บโอ้น!  โหมก ญำ ตึก กโร๊ย์จ ตรอเจียะๆ มเนียะ มวย แกว เสิน ละออ เต๊?
แปลว่า : ม่ะพี่น้อง  มากินน้ำส้มเย็นๆคนละแก้วก่อนดีไหม?