ទឹកខ្ពុលមាត់-น้ำยาบ้วนปาก ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ទឹកខ្ពុលមាត់, ទឹកថ្នាំខ្ពុលមាត់
อ่านว่า : ตึก คะปุลว์ ม็วด, ตึก ทนำ คปุลว์ ม็วด
แปลว่า : น้ำยาบ้วนปาก
ภาษาอังกฤษ : Mouthwash

ตัวอย่าง : ខ្ញុំក៏ប្រើទឹកថ្នាំខ្ពុលមាត់ម្ដងម្កាលដែរណាបងប្អូន។
อ่านว่า : คญม กอ ปเริว ตึก ทนำ คปุลว์ ม็วด มะดอง มกาวล์ แดย์ นา บอง บโอน
แปลว่า : ผมก็ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นบางครั้งอยู่น่ะพี่น้อง