ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកឃ្មុំ
อ่านว่า : ตึก คมม
แปลว่า : น้ำผึ้ง
ภาษาอังกฤษ : Honey

ตัวอย่าง : ខ្ញុំទើបទិញទឹកឃ្មុំមួយលិត្រទុកញ៉ាំជាមួយនំប៉័ង។
อ่านว่า : คญม เติบ ติงญ์ ตึก คมม มวย ลิตร ตุก ญำ เจียมวย นม ปัง
แปลว่า : ฉันพึ่งซื้อน้ำผึ้งหนึ่งลิตรไว้กินกับขนมปัง