ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកដោះគោ
อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก (นมวัว แต่จริงแล้วคือเหมารวมนมทุกอย่างครับ)
แปลว่า : นม
ภาษาอังกฤษ : Milk

ตัวอย่าง : ទឹកដោះគោមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពណាស។
อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก เมียน ปรอ ยอย์จ ซ็อม รับ ซกคะเพียบ น่ะฮ์
แปลว่า : นมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก