ទឹកត្នោត-น้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកត្នោត-น้ำตาล

ទឹកត្នោត-น้ำตาล

ภาษาเขมร : ទឹកត្នោត
อ่านว่า : เติก ตนาว์ด
แปลว่า : น้ำตาล
ภาษาอังกฤษ : Sugar palm juice

ตัวอย่าง : ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅញ៉ាំទឹកត្នោតដល់ហើយ។
อ่านว่า : จ็อง ตรอ ล็อบ โตว พเตี๊ยะฮ์ โตว ญำ เติก ตนาว์ด ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : อยากกลับไปบ้านไปกินน้ำตาลจังเลย