ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកត្រីម្ទេស-พริกน้ำปลา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកត្រីម្ទេស
อ่านว่า : เติก ตแร็ย มเต๊ะฮ์
แปลว่า : พริกน้ำปลา
ภาษาอังกฤษ : Chilly fish source

ตัวอย่าง : ទឹកត្រីម្ទេសបែបនេះ គេជ្រលក់ជាមួយមាន់ដុត។
อ่านว่า : เติก ตแร็ย มเต๊ะฮ์ แบบ นี่ฮ์ เก จโร โละ เจีย มวย ม็วน ด็ด
แปลว่า : พริกน้ำปลาแบบนี้ เขาเอาไว้จิ้มไก่อบ(ที่เขมรน่ะครับ รสจะหวานอมเปรี้ยว)