ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកបរិសុទ្ធ
อ่านว่า : ตึก บอ ริ สด
แปลว่า : น้ำเปล่า
ภาษาอังกฤษ : Pure water

ตัวอย่าง : អ្នកលក់! យកទឹកសុទ្ធពីរដប។
อ่านว่า : เนียะก์ โล๊ะ  โหย็ก ตึก สด ปี ดอบ
แปลว่า : แม้ค้าค่ะ/คับ เอาน้ำเปล่าสองขวด