ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកផ្លែឈើ
อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ
แปลว่า : น้ำผลไม้
ภาษาอังกฤษ : Fruit juice

ตัวอย่าง : ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើពីធម្មជាតិមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព។
อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ ปี ธ็วมมะเจียด เมียน ปรอ ยอยจ์ ซ็อมหรับ ซกคะเพียบ
แปลว่า : น้ำผลไม้จากธรรมชาติมีประโยชน์สำหรังสุขภาพ