ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកអប់លាបក្លៀក-โรล์ออน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកអប់លាបក្លៀក
อ่านว่า : ตึก อ็อบ เลียบ คเลียะก์
แปลว่า : โรล์ออน
ภาษาอังกฤษ : Roll on

ตัวอย่าง : តើអ្នកប្រើទឹកអប់លាបក្លៀកម៉ាកអីដែរ?
อ่านว่า : เติ๊ว์ เนียะ ปเริว ตึก อ็อบ เลียบ กเลียะก์ ม๊ะก์ แอ็ย แด๊ย์
แปลว่า : คุณใช้โรล์ออนยี่ห้ออะไรหรอ