ទុយយោ-หลอด ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ទុយយោ ឬ បំពង់បឺត
อ่านว่า : ตุยโย หรือ บ็อม ปง เบิด
แปลว่า : หลอด
ภาษาอังกฤษ : Straw

ตัวอย่าง : អ្នកលក់ សុំទុយយោពីរ។
อ่านว่า : เนียะ ลัวะ ซม ตุย โย ปี
แปลว่า : แม่ค้าครับ ขอหลอดน้ำสองหลอด