ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទូខោអាវ
อ่านว่า : ตู คาวว์ อาว
แปลว่า : ตู้เสื้อผ้า
ภาษาอังกฤษ : Wardrobe

ตัวอย่าง : ទូខោអាវនេះពិតជាធំទួលាយមែន។
อ่านว่า : ตู คาวว์ อาว นื่ฮ์ เปิด เจีย ธม ตู เลียย แมน
แปลว่า : ตู้เสื้อผ้านี้ช่างกว้างใหญ่จริงๆ