ទូទឹកកក-ตู้เย็น ภาษาเขมรวันละคำ

ទូទឹកកក-ตู้เย็น ภาษาเขมรวันละคำ

ទូទឹកកក-ตู้เย็น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទូទឹកកក
อ่านว่า : ตู เติก กอก
แปลว่า : ตู้เย็น
ภาษาอังกฤษ : Fridge, Refrigerator

ตัวอย่าง : ចង់បានទូទឹកកកថ្មី តែអត់មានលុយទិញសោះ។
อ่านว่า : จ็อง บาน ตู เติก กอก ทแม็ย  แตย์ อ็อด เมีย ลุย แต็ย์ญ เซาะฮ์
แปลว่า : อยากได้ตู้เย็นใหม่ แต่ไม่มีเงินซื้อเลย