ទៅត្រង់-ตรงไป ภาษาเขมรวันละคำ

ទៅត្រង់-ตรงไป ภาษาเขมรวันละคำ

ទៅត្រង់-ตรงไป ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទៅត្រង់
อ่านว่า : โตว ตร็อง
แปลว่า : ตรงไป
ภาษาอังกฤษ : Go straight ahead

ตัวอย่าง : ទៅត្រប់តាមផ្លូវនេះប្រហែល3គីឡូម៉ែតទៀតណាលោកពួ។
อ่านว่า : โตว ตร็อง ตาม พโลว นิ่ฮ์ ปรอ แฮย์ล แบ็ย กีโลแมย์ต เตียด นา โลก ปู
แปลว่า : ตรงไปตามถนนเส้นนี้ประมาณอีก3กีโลน่ะคุณน้า