ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទំពាំងជូរ-องุ่น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទំពាំងជូរ
อ่านว่า : ตม เปียง บาย จู
แปลว่า : องุ่น
ภาษาอังกฤษ : Grape

ตัวอย่าง : ទំពាំងបាយជួផ្លែច្រើនដល់ហើយ។
อ่านว่า : ตม เปียง บาย จู พแลย์ จเริว์น ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : องุ่นลูกดกมากเลย