ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្រូង-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទ្រូង
อ่านว่า : ตรูง
แปลว่า : หน้าอก
ภาษาอังกฤษ : Chest

ตัวอย่าง : តើនេះជាទ្រូងរបស់អ្នកណា?
อ่านว่า : เตอว์ นื่ฮ์ กือ เจีย ตรูง โร เบ๊าะฮ์ เนียะ น่า?
แปลว่า : นี่คือหน้าอกของใคร