ទ្វារ-ประตู ภาษาเขมรวันละคำ

ទ្វារ-ประตู

ទ្វារ-ประตู

ภาษาเขมร : ទ្វា
อ่านว่า : ทเวีย
แปลว่า : ประตู
ภาษาอังกฤษ : Door

ตัวอย่าง : នេះជាទ្វាបន្ទប់បង្រៀនថ្មី។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ทเวีย บ็อน ต็บ บ็อง เรียน ทแม็ย
แปลว่า : นี่คือประตูห้องสอนใหม่