ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

ធុញ-เบื่อ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធុញ
อ่านว่า : ทุย์ญ
แปลว่า : เบื่อ, รำคาญ
ภาษาอังกฤษ : Bored

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ធុញៗម៉េចមិនដឹងទេ!
อ่านว่า : ทไง นิฮ์ เมียน อาร็อม ทุย์ญ ๆ เม็ย์จ เมิน เดิง เต๊
แปลว่า : วันนี้รู้สึกเบื่อๆอย่างไงไม่รู้