ធុរេន-ทุเรียน ภาษาเขมรวันละคำ

ធុរេនภาษาเขมร : ធុរេន
อ่านว่า : ธุ เรน (ร เรือ ให้ชัดด้วยน่ะครับ)
แปลว่า : ทุเรียน
ภาษาอังกฤษ : Durian

ตัวอย่าง : ប៉ាខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំធុរេនទេ។
อ่านว่า : ปา คญม เมิน โจว์ล เจิด ญำ ธุ เรน เต
แปลว่า : พ่อผมไม่ชอบกินทุเรียนเลย

ป.ล. ทบทวนน่ะครับ
ถ้าผมใช้้  ในคำอ่าน
จำไว้ว่าไม่ออกเสียง แน่นอน
ตัว  = ญ
ในภาษาเขมรจะเสียงเหมือนคำว่า อิหญัง ที่แปลว่า อะไร ในภาษลาว