ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ធ្មេញ-ฟัน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធ្មេញ
อ่านว่า : ทเม็ย์ญ
แปลว่า : ฟัน
ภาษาอังกฤษ : Tooth

ตัวอย่าง : កុំញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនពេកណាកូន ប្រយ័ត្នដង្កូវស៊ីធ្មេញ។
อ่านว่า : กม ญำ ซ-กอ ก-ร็วบ จเริว์น เปก นา โกน   ปรอยัด ด็อง โกว ซี ทเม็ย์ญ
แปลว่า : อย่ากินลูกอมมากน่ะ ระวังหนอนกินฟัน(ฟันผุ)