ធ្វើបាប-ทำร้าย,ทำบาป ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า

ភាសាខ្មែរ : ធ្វើបាប
อ่านว่า : ทฺเวอ บาป
แปลว่า : ทำร้าย, ทำบาป
អានថា : ថាំរ៉ាយ

ឧទាហរណ៍ :ចង់បានប្រពន្ធតែខ្លាចប្រពន្ធធ្វើបាប ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់ទាន់យក
อ่านว่า :

จ็อง บาน ปรอปน แต คลา๊จ ปรอปน ทฺเวอ บาป เจิง เฮย บาน คฺญม อ็อด ต็อน โหยก
แปลว่า : อยากได้เมียแต่กลัวเมียทำร้าย ถึงว่าผมยังไม่เอา
អានថា : យ៉ាក ដាយ មៀ ទែ គ្លួ មៀ ថាំរ៉ាយ ធឺង វ៉ា ភ៎ម យ៉ាំ ម៉ៃ អោវ

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)