នាយកសាលារៀន-ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาษาเขมรวันละคำ

នាយកសាលារៀន-ผู้อำนวยการโรงเรียน

នាយកសាលារៀន-ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาษาเขมร : នាយកសាលារៀន
อ่านว่า : เนีย โยะ ซา ลา เรียน
แปลว่า : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาษาอังกฤษ : School Principal, School Director

ตัวอย่าง : លោកសរៈវិត ណុបផុងស៊ិរិដេត ជានាយកសាលារៀនក្រសាំងភិថ្យាខុម។
อ่านว่า : โลก สรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช เจีย เนีย โยะ ซา ลา เรียน กรอ ซัง พิทยาคม
แปลว่า ท่านสรวิศณ์ นพพงศ์ศิริเดช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม