នឹក-คิดถึง ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : នឹក
อ่านว่า : เนิก
แปลว่า : คิดถึง
ภาษาอังกฤษ : Miss

ตัวอย่าง : នឹកគេទៀតហើយ។
อ่านว่า : เนิก เก เตียด เอิว์ย
แปลว่า : คิดถึงเขาอีกแล้ว