នៅលីវ-ยังโสด ภาษาเขมรวันละคำ

วันนี้เปิดเจอเพลงกันตรึม เพลง สาวไทยไร้คู่ ของเจน สายใจ เพราะดีเหมือนกันนะครับ
พอดู ๆ ไปก็เจอเนื้อเพลงบางคำ รู้สึกว่าเขมรแถวบุรีรัมย์ลืมไปแล้ว แล้วก็ใช้ทับศัพท์ภาษาไทยไปเรียบร้อยเหมือนกัน เช่นคำว่า នៅលីវ เนิวลีว (ยังโสด) วันนี้ขอนำเสนออีกคำหนึ่งน่ะครับ

នៅលីវ-ยังโสด

នៅលីវ-ยังโสด

ภาษาเขมร : នៅលីវ
อ่านว่า : เนิวลีว
แปลว่า : ยังโสด
ภาษาอังกฤษ : Single

ตัวอย่าง : កំលោះខ្មែរបងណានៅលីវ…..
อ่านว่า : ก็อม เลาะฮ์ คแมย์ บอง นา โนว ลีว…..
แปลว่า : หนุ่มเขมรพี่คนไหนยังโสด…..