នំត្នោត-ขนมตาล ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : នំត្នោត
อ่านว่า : นม ตโนว์ด
แปลว่า : ขนมตาล

ตัวอย่าง : យាយខ្ញុំធ្វើនំត្នោតបានឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า :  เยียย คญม ทเวอ นม ตโนว์ต บาน ชงัย์ญ นะ
แปลว่า : ยายฉันทำขนมตาลได้อร่อยมาก