នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

នំបញ្ចុក-ขนมจีน

នំបញ្ចុក-ขนมจีน

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Fermented Rice Flour Noodles

ตัวอย่าง : មោះ! មកញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយខ្ញុំ។
อ่านว่า : เม๊าะฮ์  โหมก ญำ นม บัย์ญ จก เจีย มวย คญม
แปลว่า : ม่ะ  มากินขนมจีนกับผม