នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Khmer or Thai white sticky rice noodles

ตัวอย่าง : ចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកអត់បងប្អូន?
อ่านว่า : จ็อง ญำ นม บัย์ญ จก อ๊อด บอง บโอ๊น?
แปลว่า : อยากกินขนมจีนไหมพี่น้อง