នំបញ្ចុក-ขนมจีน ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : នំបញ្ចុក
อ่านว่า : นม บ็อย์ญ จก/ นม บัย์ญ จก
แปลว่า : ขนมจีน
ภาษาอังกฤษ : Thai/Khmer noodle

ตัวอย่าง : ឃ្លានហើយនៅ? ញ៉ាំនំបញ្ចុកមួយចានសិនល្អទេ?
อ่านว่า : คเลียน เฮิว์ย เนิ๊ว? ญำ นม บัย์ญ จก มวย จาน เสิน ละออ เต๊?
แปลว่า : หิวแล้วหรือยัง? เอาขนมจีนสักจาน/ถ้วยก่อนดีไหม?