បក-ลอก ภาษาเขมรวันละคำ

បក-ลอก

បក-ลอก

ภาษาเขมร : បក
อ่านว่า : เบาะก์ หรือ บอก
แปลว่า : ลอก
ภาษาอังกฤษ : Peel

ตัวอย่าง : ច្បាប់ចរាចរខ្មែរមិនអនុញ្ញាតិឲ្យបិតផ្លាស្ទិកបិតកញ្ជក់ពណ៌ខ្មៅទេ បើប៉ូលីសចាប់បាន គេនឹងបកចោលភ្លាម។
อ่านว่า : จบับ จอราจอ คแมย์ เมิน อะนุญาติ โอว์ย เบิด พลาสติก เบิด กัย์ญ เจาะ ปัว คเมา เต  เบิว์ โป ลิฮส์ จับ บาน เก เนิง บอก เจ็ย์ญ พเลียม
แปลว่า : กฏหมายจราจรเขมรไม่อนุญาติให้ติดสติ๊กเกอร์ติดกระจกสีดำ  ถ้าตำรวจจับได้ เขาจะลอกออกทันที