បង់សំណាញ់-หว่านแห ภาษาเขมรวันละคำ

បង់សំណាញ់-หว่านแห

បង់សំណាញ់-หว่านแห

ภาษาเขมร : បង់សំណាញ់
อ่านว่า : บ็อง ซ็อม นัย์ญ
แปลว่า : หว่านแห

ตัวอย่าง : កាលពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តទៅបង់សំណាញ់ជាមួយពូខ្ញុំ។
อ่านว่า : กาว์ล ปี โตย์จ คญม โจว์ล เจิด โตว บ็อง ซ็อม นัย์ญ เจีย มวย ปู คญม
แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กฉันชอบไปหว่านแหกับอาฉัน