បង្កួយ-กิ้งก่า ภาษาเขมรวันละคำ

បង្កួយ-กิ้งก่า

បង្កួយ-กิ้งก่า

ภาษาเขมร : បង្កួយ
อ่านว่า : บ็อง กวย
แปลว่า : กิ้งก่า
ภาษาอังกฤษ : Lizards

ตัวอย่าง : អ្នកណារកបង្កួយឃើញទេនៅក្នុងរូប?
อ่านว่า : เนียะ นา โร็ก บ็อง กวย เคิย์ญ เต เนิว กนง รูป?
แปลว่า : ใครหากิ้งก่าเจอไหมในรูป