បង្រៀន-สอน ภาษาเขมรวันละคำ

បង្រៀន-สอน

បង្រៀន-สอน

ภาษาเขมร : បង្រៀន
อ่านว่า : บ็อง เรียน
แปลว่า : สอน
ภาษาอังกฤษ : Teach

ตัวอย่าง : ឪពុកឆ្លៀតបង្រៀនកូនពេលព្រលប់ពេលទំនេរពីការងារ។
อ่านว่า : เอิว ปุก ชเลียด บ็อง เรียน โกน เปว์ล โปร ลบ  เปว์ล ต็ม เน ปี กา เงีย
แปลว่า : คุณพ่อยังแอบช่วยสอนลูกตอนค่ำเมื่อว่างจากงาน