បត់ឆ្វេង-เลี้ยวขวา ภาษาเขมรวันละคำ

បត់ឆ្វេង-เลี้ยวขวา ภาษาเขมรวันละคำ

បត់ឆ្វេង-เลี้ยวขวา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បត់ឆ្វេង
อ่านว่า : บ็อด ชเวง
แปลว่า : เลี้ยวซ้าย
ภาษาอังกฤษ : Turn left

ตัวอย่าง : ពូតាក់ស៊ី! ដល់ផ្លូវកែងបត់ឆ្វេងណា។
อ่านว่า : ปู ตะ ซี  ด็อว์ล พโลว์ แกย์ง บ็อด ชเวง น่ะ
แปลว่า : น้าแท็กซี่ ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายน่ะ