បន្ទប់គេង-ห้องนอน ภาษาเขมรวันละคำ

បន្ទប់គេង-ห้องนอน ภาษาเขมรวันละคำ

បន្ទប់គេង-ห้องนอน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បន្ទប់គេង, បន្ទប់ដេក
อ่านว่า : บ็อน ต็บ เกง, บ็อน ต็บ เดก
แปลว่า : ห้องนอน
ภาษาอังกฤษ : Bedroom

ตัวอย่าง : នេះជាបន្ទប់គេងក្នុងក្ដីស្រម៉ៃរបស់ខ្ញុំ។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย บ็อน ต็บ เกง กนง กแด็ย ซ-รอ ไม โรเบ๊าะฮ์ คญม
แปลว่า : นี่คือห้องนอนในความไฝ่ฝันของฉัน