បបរ-โจ๊ก,ข้าวต้ม ภาษาเขมรวันละคำ

បបរ-โจ๊ก,ข้าวต้ม

បបរ-โจ๊ก,ข้าวต้ม

ภาษาเขมร : បបរ
อ่านว่า : บอ บอ
แปลว่า : ข้าวต้ม
ภาษาอังกฤษ : Rice porridge

ตัวอย่าง : កាលពីក្មេងខ្ញុំញ៉ាំបបរជាអាហារពេលព្រឹក។
อ่านว่า : กาว์ล ปี กเมง คญม ญำ บอ บอ เจีย อา ฮา เปว์ล ปรึก
แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กผมกินข้าวต้มเป็นอาหารเช้า