បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

បបូរមាត់-ริมฝีปาก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បបូរមាត់
อ่านว่า : บอโบ ม็วด
แปลว่า : ริมฝีปาก
ภาษาอังกฤษ : Lip

ตัวอย่าง : មិនដឹងជាកើតអី ខ្ញុំខ្លាចមនុស្សបបូរមាត់ក្រាស។
อ่านว่า : เมิน เดิง เจีย เกิว์ด แอ็ย  คญม คลาย์จ โมนุฮ์ บอโบ ม็วด กร๊ะฮ์
แปลว่า : ไม่รู้เป็นอะไร ฉันกลัวคนริมฝีปากหนา