បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

បាក់-หัก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាក់
อ่านว่า : บะก์
แปลว่า : หัก
ภาษาอังกฤษ : break, broken

ตัวอย่าง : ពូគាត់ដឹកអីក៏ដឹកដល់ហើយ ដឹកដល់ថ្នាក់ឡានបាក់ជាពីរកំណាត់។
อ่านว่า : ปู ก็วด เดิก แอ็ย ก็ เดิก ด็อว์ล เฮิว์ย  เดิก ด็อว์ล ทนะก์ ลาน บะก์ เจีย ปี ก็อม นัด
แปลว่า : น้าแกบรรทุกอะไรจะมากขนาดนี้อ่ะ บรรทุกจนขนาดรถหักเป็นสองท่อน