បាច-วิด ภาษาเขมรวันละคำ

បាច-วิด

បាច-วิด

ภาษาเขมร : បាច
อ่านว่า : บาย์จ
แปลว่า : วิด
ภาษาอังกฤษ : Bail water in or out.

ตัวอย่าง : មីងបាចទឹកចេញពីថ្នាលសំណាប។
อ่านว่า : มีง บาย์จ เติก เจย์ญ ปี ทนาว์ล ซ็อม นาบ
แปลว่า : น้าวิดน้ำออกจากแปรงกล้า