បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

បាតជើង-ฝาเท้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : បាតជើង
อ่านว่า : บาด เจิง
แปลว่า : ฝาเท้า
ภาษาอังกฤษ : Palm of foot

ตัวอย่าง : ដើរលើស៊ីម៉ង់ហាលថ្ងៃអត់ពាក់ស្បែកជើងឡើងរលាកបាតជើង។
อ่านว่า : เดิว เลอ ซี ม็อง ฮาล ทไง อ็อด เปียะก์ ซแบย์ก เจิง เลิง โรเลียะก์ บาด เจิง
แปลว่า : เดินบนคอนกรีดตากแดดไม่ได้ใส่รองเท้าจนฝาเท้าใหม้เลย