បាតុកម្ម-ประท้วง ภาษาเขมรวันละคำ

បាតុកម្ម-ประท้วง

បាតុកម្ម-ประท้วง

ภาษาเขมร : បាតុកម្ម
อ่านว่า : ปัด โตะ กัม
แปลว่า : ประท้วง
ภาษาอังกฤษ : Demonstration

ตัวอย่าง : ថ្ងៃទី ១០ ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០១៣ មានបាតុកម្មនៅខេត្តសៀមរាប។
อ่านว่า : ทไง ตี ด็อบ ธนู ชนำ ปี ป็วน ด็อบ แบ็ย เมียน ปัด โตะ กัม โนว แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : วันที่ 10 ธันวาคม ปี 2013 มีประท้วงที่จังหวัดเสียมราฐ