បាយឆា-ข้าวผัด ภาษาเขมรวันละคำ

បាយឆា-ข้าวผัด

បាយឆា-ข้าวผัด

ภาษาเขมร : បាយឆា
อ่านว่า : บาย ชา
แปลว่า : ข้าวผัด
ภาษาอังกฤษ : Fried rice

ตัวอย่าง : ព្រឹកនេះញ៉ាំបាយឆាជាអាហារពេលព្រឹក។
อ่านว่า : ปรึก นิ่ฮ์ ญำ บาย ชา เจีย อา ฮา เปว์ล ปรึก
แปลว่า : เช้านี้กินข้าวผัดเป็นอาหารเช้า