បារី-บุหรี่ ภาษาเขมรวันละคำ

បារី-บุหรี่

បារី-บุหรี่

ภาษาเขมร : បារី
อ่านว่า : บา แร็ย
แปลว่า : บุหรี่
ภาษาอังกฤษ : Cigarette

ตัวอย่าง : ជក់បារីធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លូនឯងនឹងអ្នកដ៏ទៃ។
อ่านว่า : โจะก์ บา แร็ย ทเวอ โอว์ย ป๊ะฮ์ ป็วล ด็อล ซกขะเพียบ คลวน แอย์ง เนิง เนียะ ดอ เตย
แปลว่า : สูบบุหรี่ทำให้กระทบถึงสุขภาพตัวเองและคนอื่น